İstihdam,Enflasyon ve Büyüme Bakımından Türkiye’nin 2012’ye Kadar Yaşadığı Gelişmeler

0

İstihdam,Enflasyon ve Büyüme Bakımından Türkiye’nin 2012’ye Kadar Yaşadığı Gelişmeler

Temel makro ekonomik göstergeler kapsamında GSYIH, GSYIH (%Büyüme), enflasyon oranları, ihracat ve ithalat değerleri, dış ticaret dengesi istihdam ve işsizlik oranları ve cari açık ele alınacaktır. 2012 ye kadar ülkelerin ekonomilerinde temel belirleyici olan bu göstergelerin nasıl geliştiği, aynı zamanda geçmişten günümüze beklenen hedefler ve gerçekleşenlerin ne kadar yakın olup olmadığı anlatılacaktır.

İSTİHDAM

1

Bu grafikte 2004 yılından 2011 Ekim ayın kadar ki sürede işsizlik oranları verilmiştir. İşsizlik oranları 2004 ve 2007 yılları arasında yaklaşık %10,3 civarında bir değişim sergilemiştir. Fakat 2007 yılı sonunda işsizlikte artışlar meydana gelmeye başlamıştır. Ve 2008 küresel finansal krizin etkisiyle o yılda müthiş bir artış göstermiş ve %14,0 a yükselmiştir. Fakat kriz döneminde yükselen işsizlik oranları kriz sonrasında, kriz öncesi dönemdeki değerlere çekilememiştir. Krizin başlamasıyla büyük istihdam kayıpları gerçekleşmektedir. İşsizlik oranları birden arttığı halde aynı oranda, ekonomide iyileşmeler gerçekleştiğinde, bir düzelme olmamaktadır.

2

Hedeflenen işsizlik rakamları altında gerçekleşme olmuştur. İşgücüne katılım oranı hedeflendiği gibi %49,9 oranında gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının %10,5 olması hedeflenirken, hedeflenen rakamdan 0,7 puan daha düşük bir oranda %9,8 olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME

3

Bu grafikte 2001 ve 2011 büyüme oranları verilmiştir. 2001 yılında GSYH büyüme oranı negatif değerlerde olmuştur ve oldukça düşüktür. Bunun en temel nedeni 2001 krizinin varlığıdır. Türkiye Ekonomisi 2001 krizinde %9,4’lük küçülmeden sonraki en büyük düşüşünü 2009 yılında yaşamıştır. 2008 kürese finansal krizin etkisiyle 2009 yılında başta GSYH olmak üzere büyüme oranlarında da düşüşler yaşanmıştır.

4

Bu grafikte Türkiye’nin 2011 ve 2014 arasındaki hedef büyüme oranları gösterilmiştir. 2009 yılında ekonomide daralma yaşanması, yurtiçi ve yurtdışı talep koşulları ile dış finansman imkânlarından dolayı 2010 yılında ekonomik büyümenin yüzde 3,5 civarında gerçekleşmesi ve kademeli bir şekilde yükselerek 2012 yılında yüzde 5 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Fakat 2012 deki büyüme oranı % 4 seviyelerinde olmuştur.

ENFLASYON

5

Yukarıdaki grafikte 1983’ten günümüze enflasyon oranları görülmektedir.1983-94 yılı ortalama enflasyon oranına bakıldığında bir hayli yüksek olduğu görülmektedir, yaklaşık %62’lerdedir. 1994 krizinin etkisiyle enflasyon bu tarihten sonra tekrar yükselişe geçmiştir ve bir başka kriz dönemi olan 2001’e kadar %70’lerde olmuştur. 2001 krizinden sonra yeniden yapılandırma programları ve MB’ın uyguladığı makro ekonomik politikalardan dolayı enflasyon oranları düşmeye başlamıştır.2002 ve 2010 arasında %11 civarında olmuştur.

Dünya enerji ve emtia fiyatlarındaki gerileme ile talepteki durgunluk göz önünde bulundurulduğunda 2009 yılının ilk yarısında enflasyonda gerileme olmuştur. Bu çerçevede TÜFE yıllık artış hızı tahminleri, 2009 yılı için yüzde 5,9, 2010,  2011 ve 2012 yılları için ise sırasıyla yüzde 5,3, yüzde 4,9 ve yüzde 4,8 olarak alınmıştır.

2012 yılının ilk çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek yüzde 10,43 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde uluslararası petrol fiyat gelişmeleri paralelinde öngörülenden hızlı artış kaydeden enerji fiyatlarının tüketici fiyatlarını artırıcı etkisi, son yıllara kıyasla olumlu seyreden işlenmemiş gıda fiyatları ile sınırlanmıştır.

2011 yılı genelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybının yansımalarıyla belirgin oranda yükselen temel mal grubu yıllık enflasyonu yılın ilk çeyreğinde yavaşlama eğilimine girmiştir. Hizmet fiyatları ise ılımlı seyrini sürdürmüştür. Böylelikle, yılın ilk çeyreğinde enflasyon Ocak Enflasyon Raporu’nda sunulan tahmine oldukça yakın bir seviyede gerçekleşmiştir.

KAYNAKÇA

KÜÇÜKAHMETOĞLU, Osman; (2005), “Reel Entegrasyon Teorisi”, Ekonomik Entegrasyon‐Küresel ve Bölgesel Yaklaşım içinde, Ed: Osman Küçükahmetoğlu ve Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, Ekin Kitapevi, Ankara.

ÖZKALE, N. Lerzan ve Fatma Nur KARAMAN; (2006), “Gümrük Birliği’nin Statik Etkileri”, Uluslararası Ekonomi ve Dıs Ticaret Politikaları, 1(1), ss. 117‐138.

SEYiDOĞLU, Halil ve Barbaros KEMER; (2002), “Türkiye‐AB Gümrük Birliği ilişkilerinde Uygulamanın Degerlendirilmesi”:1969‐1999”, Atatürk Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 16(1‐2), ss. 1‐ 9.

AKGÜNDÜZ, Mustafa; (2005), “Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrasında Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki İthalatİhracat İlişkileri: Ekonometrik Bir Analiz,” VIII. İktisat Öğrencileri Kongresi, İzmir.

Veri Kaynakları:

www.worldbank.org

www.dtm.gov.tr

www.tuik.gov.tr

http://www.ekonomi.gov.tr

Cevap Yaz